وقتی............................

وقتی  که گریه کردیم، گفتن بچه است

وقتی  که خندیم گفتن ،گفتن دیونه است

وقتی  که جدی بودیم،گفتن مغروره

وقتی  که شوخی کردیم ،گفتن سنگین باش

وقتی  که حرف زدیم ،گفتن پرحرفه

وقتی  که ساکت شدیم ،گفتن عاشقه

حاله هم که عاشق شدیم، میگن گناهه

                این نظر منه

اگه می خوای گناه کار نباشی خودت باش؟!

 

/ 0 نظر / 17 بازدید