اصطلاحات انگلیسی عاشقانه


You know I got this feeling that I justcan’t hide
می دونی یک احساسی دارم که نمی تونم پنهان کنم


I try to tell you how I feel
سعی می کنم که بهت بگم احساسم چیه


Itry to tell you about I’m me
سعی می کنم که بهت بگم ولی من


Words don’t come easily
کلمات به آسانی نمی آیند


When youget close I share them
وقتی تو نزدیک می شی او نا رو تقسیم می کنم


I watch you when you smile
من تماشات می کنم وقتی تو لبخند می زنی


I watch you when you cry
من تماشات می کنم وقتی تو گریه می کنی


And I still don’tunderstand
و من هنوز نفهمیدم


I can’t find the way to tell you
راهی رو برای گفتن پیدا نکردم

/ 1 نظر / 116 بازدید
زهرا

سلام به من هم سر بزنید