اصلاح الگوی مصرف دربند کلیشه ها؟!

رهبر معظم انقلاب هر سال رابنا بر تدابیر سال گذشته ونیازهای امروز وفردای جامعه نامگذاری می کنند.  نیازها واولویت ها توسط کار شناسان به خوبی رصد می شودوبراین اساس سال نامگذاری می شود ،مانند سال اتحاد ملی وانسجام اسلامی وسال نوآوری وشکوفایی در سال های نامبرده همایش ها ،سمینار ها وجشنواره های متعددی در پیشبرد چشم انداز20ساله  کشوردر سایه همین نامگذاری ها  برگزار گردید.منابع و ذخایر هر کشور، جزء ثروت‌های آن کشور به شمار می‌آید. به‌این معنی که اگر کشوری نسبت به مصرف غیر اصولی منابع خود بی‌تفاوت باشد، در واقعنسبت به دارایی‌ها و ثروتش بی‌تفاوت است. از سوی دیگر، درآمدهای کشوری کهمصرف‌گرایی در آن توجیه و تبلیغ می‌شود، نمی‌تواند برای رشدکشور و توسعهزیرساخت‌های اقتصادی آن هزینه شود. این درآمدها نیز خواه، ناخواه هزینه مصرفبی‌رویه و غیراصولی در سطح کشور خواهد شد. واقعیت آن است که طی سال‌های دولت سازندگی و بعد از آن،مصرف‌گرایی به شدت در جامعه ما ترویج شد. آمار و ارقام نگران کننده‌ای وجود دارد کهاین مصرف بی‌رویه را نشان می دهد.رهبر معظم انقلاب امسال رانیز سال اصلاح الگوی مصرف نامیدند ومطالبی را هم پیرو این  نام گذاری  بیان نمودند ولی اکثر مسئولین تنها به نام سال اکتفا کرده وآن را سرلوحه امور واهداف خود قرار دادند.

از همان روز های اول فروردین ونام گذاری تمام چاپخانه های کشور خود را آماده لقمه ای چرب کرده بودندزیرا اولین قدم مسئولین وزارت ها ،سازمان ها ،نهاد ها ،استانداری ها وغیره ...چاپ انواع تبلیغات اعم از سررسید سربرگ های نامگذاری شده سال مربوطه و بنر اصلاح الگوی مصرف است تا کنون طبق آمار 000 /2000میلیون متر مکعب بنر به چاپ رسیده .

قدم بعدی مسئولین تشکیل ستاد وانتخاب رئیس ،قائم مقام برای وزارت خانه ،سازمان ها ونها د متبوعشان است و قدم آخر هم تصویب بودجه ای جدا واختصاصی برای ستادهای مربوطه ،هدف این ستادها باتوجه سیاست ها ونامگذاری امسال تهیه الگویی برای درست مصرف کردن است اما  این ستادها با برگزاری همایش ها،سمینارها ،وجشنواره ها که اکثراً با بازدهی کم وسطحی است و هزینه های هنگفتی را به دلیل متعدد بودن به دولت تحمیل می کنند واین به معنی واقعی، مصداق در بند کلیشه ماندن این نام هاست با این تفاسیر باید سال بعد را سال بیداری افکار کلیشه ای نامید؟!

                                                         به امید فردایی بهتر

 

/ 0 نظر / 108 بازدید