گفتار خدا ورفتار ما

      چه خیال کرده ای؟! من مهربان تر از آنم که توراببخشم ، بعد رسوایت کنم.                                                                                                    ( برگرفته از کتاب یک هزار از گوهر علم)
/ 0 نظر / 15 بازدید
بهمن 92
1 پست
آذر 92
1 پست
مهر 92
1 پست
مرداد 92
1 پست
تیر 92
1 پست
خرداد 92
1 پست
اسفند 91
1 پست
آبان 91
2 پست
مرداد 91
1 پست
تیر 91
1 پست
اسفند 90
1 پست
بهمن 90
1 پست
شهریور 90
1 پست
مرداد 90
1 پست
خرداد 90
1 پست
دی 89
2 پست
آذر 89
1 پست
آبان 89
1 پست
شهریور 89
1 پست
مرداد 89
1 پست
تیر 89
1 پست
خرداد 89
1 پست
اسفند 88
1 پست
بهمن 88
3 پست
دی 88
2 پست
آذر 88
4 پست
آبان 88
2 پست
مهر 88
4 پست
شهریور 88
3 پست
مرداد 88
8 پست
تیر 88
31 پست
خرداد 88
2 پست